Prenájom nebytových priestorov – SOŠ technická, Družstevná 1737, Humenné

2. 11. 2015 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Stredná odborná škola technická, Družstevná 1737, 066 01 Humenné

Predmet nájmu:

 • nebytový priestor v budove evidovanej na liste vlastníctva č. 8361, súpisné číslo 1474, parcelné číslo 3297, katastrálne územie Humenné
 • nebytový priestor sa nachádza v areáli Strednej odbornej školy technickej Humenné na ulici Družstevná 1737 a je o celkovej výmere 54,13 m2
 • nebytový priestor sa dá využiť ako bufet + skladovací priestor

Podmienky nájmu:

 • nebytový priestor:  

  bufet – predajňa o rozlohe 32 m2
  skladovací priestor o rozlohe 11,56 m2
  chodba a sociálne zariadenie 10,57 m2

 • minimálna cena nájmu:
  bufet – predajňa 25,- € s DPH/m2/rok
  skladovací priestor 16,- € s DPH/m2/rok
  chodba a sociálne zariadenie 6,- € s DPH/m2/rok

K nájmu budú nájomníkovi fakturované aj náklady za dodané energie a služby spojené s užívaním priestorov.

 • doba nájmu: neurčitá
 • spôsob nájmu: priamy nájom

Predkladanie ponúk:

 • žiadosti o prenájom nebytového priestoru s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby a účelu nájmu požadujeme doručiť do 18. 11. 2015 do 12:00 v zalepenej obálke s označením „Nájom – bufet – neotvárať“ na adresu:

Stredná odborná škola technická
Družstevná 1737
066 01 Humenné

Kontakt:

 • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu: 0911 083 686 u pani A. Mackovej, vedúcej úseku technicko – ekonomických činností

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 02.11.2015 do 18.11.2015, 12:00.

 

V Prešove 2. 11. 2015

Najčítanejšie správy

Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024