Prenájom nebytových priestorov – SOŠ polytechnická Humenné

12. 10. 2016 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

Ponuka na prenájom

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné

Predmet nájmu:

  • nebytový priestor o výmere 18,63 m2 v budove so súpisným číslom 1550 postavenej na parcele č 4111/1, evidovanej v liste vlastníctva č 8362, katastrálne územie Humenné
  • nebytový priestor sa nachádza v areáli SOŠ polytechnickej v Humennom na ulici Štefánikova 1550/20, na 2. poschodí v administratívnej budove školy
  • priestor je určený na administratívne účely (pre prevádzku autoškoly)

Podmienky nájmu:

  • nebytový priestor na zriadenie kancelárie č 221 s rozlohou 18,63 m
  • minimálna cena nájmu: 11,50€/m2/rok –  trhové nájomné podľa prieskumu cien
  • doba nájmu: neurčitá
  • spôsob nájmu: priamy nájom
  • k nájmu budú nájomníkovi fakturované aj nálady za dodané služby spojené s užívaním priestorov

Predkladanie ponúk:

Žiadosti o prenájom nebytového priestoru s uvedení identifikačných údajov, ceny, doby a účelu nájmu požadujeme doručiť do 27. 10. 2016 do 14.00 hod. v zalepenej obálke označenej heslom „Nájom – kancelária – neotvárať“ na adresu školy:

SOŠ polytechnická
Štefánikova 1550/20
066 01 Humenné

Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. §63 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších prepisov a podlieha schváleniu predsedom PSK.

Kontakt:

Bližšie informácie získate na telefónom čísle 0903 487 577 u p. Karasovej, vedúcej pre technicko-ekonomické činnosti

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke úradu PSK od 12.10.2016 do 27.10.2016, 14:00. 

 

V Prešove 12. 10. 2016

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024