Prenájom nebytových priestorov – SOŠ polytechnická, Humenné

20. 11. 2015 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

Ponuka na prenájom

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné

Predmet nájmu:

  • nebytový priestor v budove evidovanej na liste vlastníctva č. 8362, súpisné číslo 1550, parcelné číslo 4111/1 katastrálne územie Humenné
  • nebytový priestor sa nachádza v areáli Strednej odbornej školy polytechnickej Humenné na ulici Štefánikovej 1550/20 a je o celkovej výmere 17 m2
  • nebytový priestor sa dá využiť ako školský bufet

Podmienky nájmu:

  • nebytový priestor: školský bufet – o rozlohe 17 m2
  • minimálna cena nájmu: bufet – predajňa 25,- € /m2/rok
    K nájmu budú nájomníkovi fakturované aj náklady za dodané energie a služby spojené s užívaním priestorov a spoločných priestorov.
  • doba nájmu: neurčitá
  • spôsob nájmu: priamy nájom

Predkladanie ponúk:

Žiadosti o prenájom nebytového priestoru s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby a účelu nájmu požadujeme doručiť do 07. 12. 2015 do 12:00 v zalepenej obálke s označením „Nájom – bufet – neotvárať“ na adresu:

Stredná odborná škola polytechnická
Štefánikova 1550/20
066 01 Humenné

Kontakt:

Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu: 0903 487 577 u p. Karasovej , vedúcej úseku technicko – ekonomických činností.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 20.11.2015 do 07.12.2015, 12:00.

V Prešove 20. 11. 2015

Najčítanejšie správy

Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024