Prenájom nebytových priestorov – SOŠ polytechnická, Humenné

16. 04. 2014 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné

Predmet nájmu:

  • objekt: nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 8362 , súpisné číslo 1550, na parcele číslo 4111/1, katastrálne územie Humenné
  • nebytový priestor slúžiaci na výchovno-vzdelávací proces
  • prenajímaná plocha v m2 : 82,79 m2

Podmienky nájmu:

  • minimálna cena nájmu za m2 na rok: trhové nájomné podľa prieskumu cien
  • k nájomnému budú nájomcovi fakturované aj náklady za dodávané služby spojené s užívaním spoločných priestorov
  • spôsob nájmu: priamy nájom

Predkladanie ponúk:

  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov záujemcu, cenovej ponuky za 1m2/rok, dobu a účel nájmu požadujeme doručiť v zalepenej obálke s heslom „Prenájom – neotvárať“ v termíne do 09.05.2014 na adresu:

Stredná odborná škola polytechnická
Štefánikova 1550/20
066 01 Humenné

  • Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. §663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších prepisov a podlieha schváleniu predsedom PSK.

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle : 0903 487 577.

Zverejnené na úradnej tabuli a inetrnetovej stránke PSK od 16.04.2014 do 09.05.2014. 

V Prešove 16. 4. 2014

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024