Prenájom nebytových priestorov – SOŠ, Okružná 761/25, Poprad

10. 09. 2014 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca majetku:

Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad

Predmet nájmu, podmienky nájmu:

 • nebytový priestor – telocvičňa o rozlohe 223,2 m2 – prízemná budova Strednej odbornej školy. Nehnuteľnosť so súpisným číslom 778 je zapísaná na liste vlastníctva č. 4717, postavená na parcele č.1214 , v katastrálnom území Poprad, na ul. Okružnej.
 • k telocvični sa zároveň poskytujú šatne, sociálne zariadenie a sprchy o výmere 36 m2
 • priestory sú určené na prenájom po vyučovacom procese, t.j. po 15:30 hodine v dňoch školského vyučovania a počas víkendov celý deň
 • Spôsob nájmu: priamy nájom
 • Minimálna cena nájmu – trhové nájomné na základe prieskumu trhu za hodinu nájmu + režijné náklady určené školou
 • Doba nájmu: neurčitá

Predkladanie ponúk:

 • Termín na doručenie žiadostí o nájom: do 02.10.2014 do 10:00 h. v zalepenej obálke s označením „Prenájom telocvičňa – neotvárať“ na adresu školy:

Stredná odborná škola
Okružná 761/25
058 01 Poprad

Žiadosť musí obsahovať:

 • cenovú ponuku – navrhovaná cena musí byť uvedená v € za hodinu nájmu
 • účel nájmu
 • doba nájmu
 • identifikačné údaje záujemcu podľa výpisu z príslušného registra (meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko alebo názov, sídlo, IČO)
 • v prípade, že záujemcom je fyzická osoba – podnikateľ aj výpis zo živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace
 • v prípade, že záujemcom je právnická osoba aj výpis z obchodného registra, nie starší ako 3 mesiace
 • súhlas záujemcu – fyzickej osoby (nepodnikateľa) so spracovaním osobných údajov na účely vyhodnotenia zámeru na prenájom a uzatvorenia nájomnej zmluvy

Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podlieha schváleniu predsedom Prešovského samosprávneho kraja.

Kontakt:

 • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu 052/7721876, alebo ekonom@sos-pp.vucpo.sk.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke PSK od 10.09.2014 do 02.10.2014, 10:00.

V Prešove 10. 9. 2014

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024