Prenájom nebytových priestorov – SOŠ, Okružná 761/25, Poprad

24. 07. 2015 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca majetku:

Stredná odborná škola, Okružná 761/25,Poprad

Predmet nájmu, podmienky nájmu:

 • nebytový priestor – tanečná hala o rozlohe 330 m2 – 1. poschodie budovy Strednej odbornej školy
 • nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva č. 4717, postavená na parcele č.852/1 so súpisným číslom 761 v katastrálnom území Poprad, na ul. Okružnej 25
 • priestory sú určené na prenájom po vyučovacom procese, t.j. po 14:00 hodine v dňoch školského vyučovania a cez víkendy a prázdniny počas celého dňa
 • zámerom prenajímateľa je prenajať daný nebytový priestor výhradne na účely záujmovej činnosti detí a mládeže, je vhodný na realizáciu tanečných kurzov a krúžkov
 • nebytový priestor sa poskytuje bez vybavenia a ozvučenia, nie sú tam stoly ani stoličky, podlaha – drevené parkety
 • nájomca bude mať k dispozícii hygienické zariadenie na danom podlaží
 • Spôsob nájmu: priamy nájom
 • Minimálna cena nájmu: trhové nájomné na základe prieskumu trhu za hodinu nájmu + režijné náklady určené prenajímateľom
 • Doba nájmu: neurčitá

Predkladanie ponúk:

 • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov požadujeme doručiť do 13.08.2015 do 14:00 h. v zalepenej obálke s označením „Prenájom HALA – neotvárať“ na adresu školy:

Stredná odborná škola
Okružná 761/25
058  01   Poprad

Žiadosť musí obsahovať:

 • cenovú ponuku – navrhovaná cena musí byť uvedená v € za hodinu nájmu
 • účel nájmu
 • dobu nájmu
 • identifikačné údaje záujemcu podľa výpisu z príslušného registra (meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko alebo názov, sídlo, IČO)
 • v prípade, že záujemcom je fyzická osoba – podnikateľ aj výpis zo živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace
 • v prípade, že záujemcom je právnická osoba aj výpis z obchodného registra, resp. z iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, nie starší ako 3 mesiace
 • súhlas záujemcu – fyzickej osoby (nepodnikateľa) so spracovaním osobných údajov na účely vyhodnotenia zámeru na prenájom a uzatvorenia nájomnej zmluvy

Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podlieha schváleniu predsedom Prešovského samosprávneho kraja.

Kontakt:

 • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle 052/7721876.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke PSK od 24.7.2015 do 13.08.2015, 14:00.

V Prešove 24. 7. 2015

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024