Prenájom nebytových priestorov – SOŠ, Okružná 25, Poprad

27. 07. 2015 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca majetku:

Stredná odborná škola, Okružná 761/25,Poprad

Predmet nájmu, podmienky nájmu:

 • nebytový priestor – časť jedálne samostatne uzatvárateľná o rozlohe 113,71 m2 – prízemie budovy Strednej odbornej školy. Nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva č. 4717, postavená na parcele č.852/1 so súpisným číslom 761 v katastrálnom území Poprad, na ul. Okružnej 25.
 • priestory sú určené na prenájom po vyučovacom procese, t.j. po 15:30 hodine v dňoch školského vyučovania a cez víkendy počas celého dňa
 • nebytový priestor je vhodný ako priestor na tanečné krúžky, kurzy pre deti, mládež, príp. dospelých
 • nebytový priestor sa poskytuje bez vybavenia a ozvučenia, nie sú tam stoly ani stoličky, PVC podlaha
 • nájomca bude mať k dispozícii hygienické zariadenie na danom podlaží
 • Spôsob nájmu: priamy nájom
 • Minimálna cena nájmu – trhové nájomné na základe prieskumu trhu za hodinu nájmu + režijné náklady určené prenajímateľom
 • Doba nájmu: neurčitá

Predkladanie ponúk:

 • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov požadujeme doručiť do 13.08.2015 do 14:00 h. v zalepenej obálke s označením „Prenájom prízemie – neotvárať“ na adresu školy:

Stredná odborná škola
Okružná 761/25
Poprad

Žiadosť musí obsahovať:

 • cenovú ponuku – navrhovaná cena musí byť uvedená v € za hodinu nájmu
 • účel nájmu
 • dobu nájmu
 • identifikačné údaje záujemcu podľa výpisu z príslušného registra (meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko alebo názov, sídlo, IČO)
 • v prípade, že záujemcom je fyzická osoba – podnikateľ aj výpis zo živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace
 • v prípade, že záujemcom je právnická osoba aj výpis z obchodného registra, resp. z iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, nie starší ako 3 mesiace
 • súhlas záujemcu – fyzickej osoby (nepodnikateľa) so spracovaním osobných údajov na účely vyhodnotenia zámeru na prenájom a uzatvorenia nájomnej zmluvy

Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podlieha schváleniu predsedom Prešovského samosprávneho kraja.

Kontakt:

 • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle 052/7721876.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke PSK od 27.7.2015 do 13.08.2015, 14:00.

V Prešove 27. 7. 2015

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024