Prenájom nebytových priestorov – SOŠ obchodu a služieb, SDH 3, Prešov

12. 04. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a. ods. 9 zákona NR SR 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov

Predmet zmluvy:

 • Nebytové priestory umiestnené v nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 12899 súpisné číslo 3976, na parcele č.3231/1 katastrálne územie Prešov
 • Prenajímané priestory sa nachádzajú v objekte budovy SOŠ obchodu a služieb na Sídlisku duklianskych hrdinov 3 081 34 Prešov
 • Prenajímaná plocha na kancelárie:
  • miestnosť 12 m2
  • spoločné sociálne zariadenie na chodbe je k dispozícii pre nájomcu

Podmienky:

 • využitie priestoru: zriadenie kancelárie
 • obdobie: na neurčito
 • minimálna cena nájmu za m2 na rok:

plocha využívaná na kancelárske priestory: 22,17 € /m2/ rok

v cene nájmu nie sú zahrnuté náklady na vykurovanie a elektrická energia
v cene nájmu nie sú zahrnuté náklady na telefón a internet

 • spôsob nájmu: priamy nájom

Predkladanie ponúk:

 • Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať v uzatvorených obálkach so spiatočnou adresou záujemcu a označeným heslom „Nájom nebytových priestorov – neotvárať“ na adresu:

SOŠ obchodu a služieb
Sídlisko duklianskych hrdinov 3
081 34 Prešov

 • Posledný deň prijímania ponúk: 26.04.2013 (rozhodujúci je je dátum doručenia ponuky, nie dátum poštovej pečiatky). Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. Ak záujemca predloží viac ponúk, alebo ponuka nebude kompletná, budú všetky jeho ponuky z vyhodnotenia zámeru na prenájom vylúčené. Uchádzačom bude doručené oznámenie o úspešnosti alebo neúspešnosti ponuky. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia cena.
 • Ponuka musí obsahovať:
  • cenovú ponuku v € za m2/rok
  • účel nájmu
  • doba nájmu
  • identifikačné údaje záujemcu podľa výpisu z príslušného registra, meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko, názov, sídlo IČO
  • v prípade, že záujemcom je fyzická osoba – podnikateľ aj výpis zo Živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace
  • v prípade, že záujemcom je právnická osoba aj výpis z obchodného registra , resp. z iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, nie starší ako 3 mesiace
  • súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely vyhodnotenia zámeru na prenájom a uzatvorenie nájomnej zmluvy
  • vyhlásenie záujemcu , že nepatrí medzi osoby , ktoré si nemôžu prenajímať majetok PSK v zmysle §9a ods.6. a 7 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku VÚC v znení neskorších predpisov.

Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust.§663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších prepisov a podlieha schváleniu predsedom PSK.

Kontakt:

 • Bližšie informácie ohľadne prenájmu získate na t.č. správcu: Machalová Eva – hospodárka – 0517710864, Ivanecká Magdaléna – sekretariát – 0517710863.

V Prešove 12. 4. 2013

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024