Prenájom nebytových priestorov – SOŠ obchodu a služieb, SDH 3, Prešov

28. 05. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a. ods. 9 zákona NR SR 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné :

Správca:

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov

Predmet zmluvy:

 • Nebytové priestory umiestnené v nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 12899 súpisné číslo 3976, na parcele č.3231/1 katastrálne územie Prešov
 • Prenajímané priestory sa nachádzajú v objekte budovy SOŠ obchodu a služieb na Sídlisku duklianskych hrdinov 3 081 34 Prešov
 • Prenajímaná plocha na kancelárie:

  miestnosť 26,52 m2
  spoločné sociálne zariadenie na chodbe je k dispozícií pre nájomcu

Podmienky:

 • využitie priestoru: zriadenie kancelárie
 • obdobie : do 30.09.2015
 • minimálna cena nájomného za m2 na mesiac:

  plocha využívaná na kancelárske priestory : 9,50 € /m2/ mesiac

  v cene nájmu sú zahrnuté náklady na energie a dodávané služby spojené s nájmom
  v cene nájmu nie sú zahrnuté náklady na telefón a internet

 • spôsob nájmu : priamy nájom

Predkladanie ponúk:

 • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, ceny v €/m2/mesiac, predmetu nájmu, špecifikácie a účelu nájmu požadujeme doručiť do 12.6.2013 v zalepenej obálke s označením „Nájom – neotvárať“ na adresu:

SOŠ obchodu a služieb
Sídlisko duklianskych hrdinov 3
081 34 Prešov

Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. §663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších prepisov a podlieha schváleniu predsedom PSK.

Kontakt:

 • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu:
  Machalová Eva – hospodárka 0517710864, Ivanecká Magdaléna – sekretariát – 0517710863

V Prešove 28. 5. 2013

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024