Prenájom nebytových priestorov – SOŠ obchodu a služieb, Humenné

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení , kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, 066 01 Humenné

Predmet nájmu:

  • nebytové priestory v budove súpisné číslo stavby 1973, na parcele číslo 2891/7, evidovanej na liste vlastníctva č. 8359, katastrálne územie Humenné, o výmere 72 m
  • prenajímané priestory sa nachádzajú na prízemí budovy praktického vyučovania – dielne SOŠ obchodu a služieb Humenné
  • nebytový priestor sa dá využiť ako šatňa, dielňa, sklad
  • doba nájmu: neurčitá
  • spôsob nájmu: priamy nájom

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu 057/7752734 u RNDr. Oľgy Skysľakovej, riaditeľky školy
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov, ceny, doby a účelu nájmu požadujeme doručiť do 10.08. 2012 do 14:00 v zalepenej obálke označenej heslom „Nájom – neotvárať“ na adresu školy:
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Mierová 1973/79
066 01 Humenné

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024