Prenájom nebytových priestorov – SOŠ, Mierová ul., Humenné

13. 09. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

 

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca :

Stredná odborná škola, Mierová 1973/79, 066 01 Humenné 

Predmet nájmu:

  • nebytový priestor o výmere 47,37 m2 v budove so súpisným číslom 1973 postavenej na parcele č. 2891/9, evidovanej na liste vlastníctva č. 8359, katastrálne územie Humenné
  • nebytový priestor sa nachádza v areáli Strednej odbornej školy Humenné na ulici Mierová 1973/79
  • nebytový priestor sa dá využiť ako kancelária

Podmienky priameho nájmu:

  • nebytový priestor:

kancelária č. 306 o rozlohe 20,55 m2
kancelária č. 307 o rozlohe 26,82 m2

  • minimálna cena nájmu:

kancelária č. 306 – 25,25 € s DPH/m2/rok
kancelária č. 307 – 25,25 € s DPH/m2/rok

K nájmu budú nájomníkovi fakturované aj náklady za dodané služby spojené s užívaním priestorov.

  • doba nájmu: neurčitá
  • spôsob nájmu: priamy nájom

Predkladanie ponúk:

  • Žiadosti o prenájom nebytového priestoru s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby a účelu nájmu požadujeme doručiť do 30.09.2013 do 14.00 v zalepenej obálke označenej heslom „ Nájom – neotvárať“ na adresu školy:

Stredná odborná škola
Mierová 1973/79
066 01 Humenné

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu je možné získať na telefónnom čísle správu 057/7752697 u pani Evy Gáborovej, vedúcej technicko-ekonomického úseku alebo 0915 869 094 u RNDr. Oľgy Skysľakovej, riaditeľky školy.

V Prešove 13. 9. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024