Prenájom nebytových priestorov – SOŠ, Mierová 1973/79, Humenné

9. 06. 2014 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Stredná odborná škola, Mierová 1973/79, 066 01 Humenné

Predmet nájmu:

  • nebytový priestor v budove evidovanej na liste vlastníctva č. 8359, súpisné číslo 1973 na pozemku C KN parcelné číslo 2891/9, katastrálne územie Humenné
  • nebytový priestor sa nachádza v areáli Strednej odbornej školy Humenné na ulici Mierová 1973/79 a je o výmere 21,91 m2
  • nebytový priestor sa dá využiť ako kancelársky priestor

Podmienky nájmu:

  • nebytový priestor:

kancelária č. 311 o rozlohe 17,30 m2
predsieň o rozlohe 3,25 m2
WC o rozlohe 1,36 m2

  • minimálna cena nájmu: 25,15 € s DPH/m2/rok
  • doba nájmu: neurčitá
  • spôsob nájmu: priamy nájom
  • K nájmu budú nájomníkovi fakturované aj náklady za dodané služby spojené s užívaním priestorov.

Predkladanie ponúk:

  • Žiadosti o prenájom nebytového priestoru s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby a účelu nájmu požadujeme doručiť do 25.06.2014 do 14.00 v zalepenej obálke označenej heslom „ Nájom – neotvárať“ na adresu školy:

Stredná odborná škola
Mierová 1973/79
066 01 Humenné

Kontakt:

Bližšie informácie ohľadom prenájmu je možné získať na telefónnom čísle správu 057/7752697 u pani Evy Gáborovej, vedúcej úseku technicko – ekonomických činností alebo 0915 869 094 u RNDr. Oľgy Skysľakovej, riaditeľky školy.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke PSK od 09.06.2014 do 25.06.2014, 14:00.

V Prešove 9. 6. 2014

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024