Prenájom nebytových priestorov – SOŠ, Mierová 1973/79, Humenné

29. 12. 2014 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Stredná odborná škola, Mierová 1973/79, 066 01 Humenné

Predmet nájmu:

 • nebytový priestor v budove evidovanej na liste vlastníctva č. 8359, súpisné číslo 1475, parcelné číslo 3305, katastrálne územie Humenné
 • nebytový priestor sa nachádza v areáli Strednej odbornej školy Humenné na ulici Družstevná 1475 a je o celkovej výmere 14,30 m2
 • nebytový priestor sa dá využiť ako bufet + skladovací priestor

Podmienky nájmu:

 • nebytový priestor:
  bufet – predajňa o rozlohe 7,20 m2
  skladovací priestor o rozlohe 7,10 m2
 • minimálna cena nájmu:
  bufet – predajňa 24,50 € s DPH/m2/rok
  skladovací priestor 15,90 € s DPH/m2/rok
 • doba nájmu: neurčitá
 • spôsob nájmu: priamy nájom

K nájmu budú nájomníkovi fakturované aj náklady za dodané energie a služby spojené s užívaním priestorov.

Predkladanie ponúk:

 • žiadosti o prenájom nebytového priestoru s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby a účelu nájmu požadujeme doručiť do 13.01.2015 do 14.00 v zalepenej obálke s označením „Nájom – neotvárať“ na adresu:

Stredná odborná škola
Mierová 1973/79
066 01 Humenné

Kontakt:

 • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu: 057/7752697 u pani Evy Gáborovej, vedúcej úseku technicko – ekonomických činností alebo 0915 869 094 u RNDr. Oľgy Skysľakovej, riaditeľky školy

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 29.12.2014 do 13.01.2015.

V Prešove 29. 12. 2014

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024