Prenájom nebytových priestorov - SOŠ Majstra Pavla, Levoča

5. 08. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a. ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Stredná odborná škola Majstra Pavla, Kukučínova 9, 054 27 Levoča

Predmet nájmu, podmienky nájmu:

 • nebytové priestory umiestnené v nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 245, súpisné číslo 2991, parcela číslo 820, k.ú. Levoča,
 • prenajímané priestory sa nachádzajú v suterénnych priestoroch športovej haly, na ulici Kukučínova 12 v Levoči, 
 • nebytové priestory v suteréne sú vhodné na zriadenie nechtového štúdia, masáží, kozmetiky a zabezpečenia služieb starostlivosti o telo, príp. kancelárií
 • prenajímaná plocha v suteréne v m2:

Objekt  

Miest.č.

Názov

výmera

1

014

Obchod a služby

17,32

013

Spoločné a ostatné priestory – WC

3,02

011

Spoločné a ostatné priestory – šatňa – sprchy

18,69

2

015

Obchod a služby – priestor so sprchou a umývadlom

17,32

009

Spoločné a ostatné priestory – WC

2,84

3

016

Spoločné a ostatné priestory bez okna, vhodné na skladové priestory

22,32

008

Spoločné a ostatné priestory – WC

2,84

 

003,007,010

Spoločné a ostatné priestory – zádverie a chodba k miestnostiam

22,29

 • Vstup do priestorov je možný samostatne cez miestnosti č. 003, 007 a 010. Prenájom suterénu možný vcelku alebo ako jednotlivé objekty.
 • Cena nájmu:
  • minimálne nájomné za priestory obchod a služby 21,74 €/m2 /ročne
  • minimálne nájomné za spoločné a ostatné priestory 9,96 € /m2 /ročne
  • úhrada za služby: za vykurovanie priestorov 7,50 € /m2 /ročne
  • v cene nájmu nie sú zahrnuté náklady na energie, vodu a služby spojené s nájmom
 • Doba nájmu : neurčitá
 • Spôsob nájmu: priamy nájom

Predkladanie ponúk:

 • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, ceny nájmu, doby nájmu a účelu nájmu požadujeme doručiť do 21.8.2013 do 14.00 hod. v zalepenej obálke označenej „Nájom – neotvárať“ na adresu školy:

Stredná odborná škola Majstra Pavla
Kukučínova 9
054 27 Levoča

Kontakt:

 • Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 053/4513291-3, Ing. Monika Fľaková,ekonómka

V Prešove 5. 8. 2013

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024