Prenájom nebytových priestorov – SOŠ Majstra Pavla, Levoča

27. 04. 2015 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Stredná odborná škola Majstra Pavla, Kukučínova 9, 054 27 Levoča

Predmet nájmu:

 • nebytové priestory umiestnené v nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 245, súpisné číslo 2991, parcela číslo 820, kat. územie Levoča,
 • prenajímané priestory sa nachádzajú v suterénnych priestoroch športovej haly, na ulici Kukučínova 12, Levoča,
 • nebytové priestory v suteréne sú vhodné na kancelárie, alebo služby
 • prenajímaná plocha v suteréne v m2:

Objekt

Miest.č.

Názov

Výmera v m2

1

014

Obchod a služby, kancelária

17,32

013

Spoločné a ostatné priestory – WC

3,02

2

015

Obchod a služby, kancelária – priestor so sprchou a umývadlom

17,32

009

Spoločné a ostatné priestory – WC

2,84

3

016

Spoločné a ostatné priestory bez okna, vhodné na skladové priestory

22,32

 

003,007,010

Spoločné a ostatné priestory – zádverie a chodba k miestnostiam

22,29

 • Vstup do priestorov je možný samostatne cez spoločné priestory 003, 007,010.
 • Prenájom suterénu možný vcelku alebo jednotlivé objekty .

Podmienky:

 • Spôsob nájmu: priamy nájom
 • Obdobie: nájom na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy
 • Minimálna cena nájmu za m2 na rok :
 • minimálne nájomné za priestory používané na obchod a služby, kanc. priestory  22,02 €/m2 /ročne 
 • minimálne nájomné za spoločné a ostatné priestory 10,09 € /m2 /ročne
 • úhrada za služby :za vykurovanie priestorov 7,30 € /m2 /ročne
 • v cene nájmu nie sú zahrnuté náklady na energie, vodu, daň z nehnuteľností a odvoz odpadu.

Predkladanie ponúk:

 • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením:
 • špecifikácie miestností,
 • ceny nájmu (cena musí byť uvedená v  za 1 m2 za rok) ,
 • doby nájmu,
 • účelu nájmu,
 • identifikačnými údajmi záujemcu podľa výpisu z príslušného registra (meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko alebo názov, sídlo, IČO),
 • v prípade, že záujemcom je fyzická osoba – podnikateľ aj výpis zo živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace, 
 • v prípade, že záujemcom je právnická osoba aj výpis z obchodného registra, resp. z iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, nie starší ako 3 mesiace,
 • súhlasu záujemcu – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely vyhodnotenia zámeru na prenájom a uzatvorenia nájomnej zmluvy,
 • vyhlásením záujemcu, že nepatrí medzi osoby, ktoré si nemôžu priamym spôsobom prenajímať majetok Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

požadujeme doručiť do 12.5.2015 do 14.00 hod. v zalepenej obálke označenej  „Nájom – neotvárať“ na adresu školy:

Stredná odborná škola Majstra Pavla
Kukučínova 9
054 27 Levoča

 • Rozhodujúci je dátum a čas doručenia ponuky, nie dátum poštovej pečiatky. Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku. Ak záujemca predloží viacero ponúk alebo ponuka nebude kompletná, budú všetky jeho ponuky z vyhodnotenia zámeru na prenájom vylúčené. Uchádzačom bude doručené oznámenie o úspešnosti alebo neúspešnosti ponuky.
 • Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia cena.
 • Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podlieha schváleniu predsedom Prešovského samosprávneho kraja.

Kontakt:

 • Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 053/4513291-3, Ing. Monika Fľaková, ekonómka

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 27.4.2015 do 12.5.2015, 14:00.

V Prešove 27. 4. 2015

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024