Prenájom nebytových priestorov - SOŠ Majstra Pavla, Levoča

28. 08. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Stredná odborná škola Majstra Pavla, Kukučínova 9, 054 27 Levoča

Predmet nájmu, podmienky nájmu: 

 • nebytové priestory umiestnené v nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 245, súpisné číslo 2991, parcela číslo 820, KÚ Levoča,
 • prenajímané priestory sa nachádzajú v suterénnych priestoroch športovej haly, na ulici Kukučínova 12, Levoča,
 • nebytové priestory v suteréne sú vhodné na zriadenie nechtového štúdia, masáží, kozmetiky a zabezpečenia služieb starostlivosti o telo, príp. kancelárií
 • prenajímaná plocha v suteréne v m2:

Objekt

Miestnosť č.

Názov

Výmera
v m2

1

004

Obchod a služby

7,37

005

Obchod a služby

8,71

006

Obchod a služby

10,98

012

Spoločné a ostatné priestory – WC

3,02

2

014

Obchod a služby

17,32

013

Spoločné a ostatné priestory – WC

3,02

3

015

Obchod a služby – priestor so sprchou a umývadlom

17,32

009

Spoločné a ostatné priestory – WC

2,84

 

008

Spoločné a ostatné priestory- WC

2,84

011

Spoločné a ostatné priestory – šatňa – sprchy

18,69

016

Spoločné a ostatné priestory bez okna, vhodné na skladové priestory

22,32

003,007,010

Spoločné a ostatné priestory – zádverie a chodba k miestnostiam

26,31

 • Vstup do priestorov je možný samostatne cez spoločné priestory 003, 007,010 – prenajíma sa alikvotná časť.
 • Prenájom suterénu možný vcelku, jednotlivé objekty alebo po dohode miestnosti.
 • Cena nájmu:
  • minimálne nájomné za priestory obchod a služby 21,74 €/m2 /ročne 
  • minimálne nájomné za spoločné a ostatné priestory 9,96 € /m2 /ročne
  • úhrada za služby :za vykurovanie priestorov 7,50 € /m2 /ročne
  • v cene nájmu nie sú zahrnuté náklady na energie, vodu a služby spojené s nájmom
 • Doba nájmu : neurčitá
 • Spôsob nájmu: priamy nájom

Predkladanie ponúk:

 • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením:

  identifikačných údajov, ceny nájmu, doby nájmu, účelu nájmu a špecifikácie miestností

požadujeme doručiť do 12.9.2013 do 14.00 hod. v zalepenej obálke označenej „Nájom – neotvárať“ na adresu školy:

Stredná odborná škola Majstra Pavla
Kukučínova 9
054 27 Levoča

Kontakt:

 • Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 053/4513291-3, Ing. Monika Fľaková, ekonómka

V Prešove 28. 8. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024