Prenájom nebytových priestorov – SOŠ, Košická 20, Prešov

11. 09. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

 

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších uzemných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Stredná odborná škola, Košická 20, 080 01 Prešov

Predmet nájmu, podmienky nájmu:

  • nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 3470 sa nachádza v Prešove, Košická 20, parcelné číslo 3051/14, súpisné číslo 12766, katastrálne územie Solivar
  • objekt: telocvičňa
  • prenajímaná plocha: priestory telocvične o výmere 422,20 m2 a 48,62 m2 šatňa a sociálne zariadenie
  • využitie priestoru: na športové aktivity, s výnimkou futbalu a nohejbalu, vo voľných popoludňajších hodinách
  • minimálne nájomné – trhové nájomné podľa prieskumu cien

K nájomnému budú nájomcovi fakturované aj náklady za dodávané služby spojené s užívaním nebytových priestorov.

  • Spôsob nájmu: Priamy nájom

Predkladanie ponúk:

  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, ceny predmetu nájmu, doby a účelu nájmu, požadujeme doručiť v termíne do: 26.9.2013 do 14.00 hod. v zalepenej obálke s označením: „Nájom – telocvičňa – neotvárať“ na adresu:

Stredná odborná škola
Košická 20
080 01 Prešov

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle 051/7588 303 – Ing. Adamišin – ekonóm

V Prešove 11. 9. 2013

Najčítanejšie správy

Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024