Prenájom nebytových priestorov – SOŠ, Košická 20, Prešov

3. 08. 2015 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Stredná odborná škola, Košická 20, 080 01 Prešov

Predmet nájmu:

 • nebytový priestor o výmere 1m2 v budove so súpisným číslom 3569, postavenej na parcele č. 3051/3, evidovanej v liste vlastníctva č. 3470, vedenej Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom, katastrálne územie Solivar
 • nebytový priestor sa nachádza v budove Strednej odbornej školy, Košická 20, Prešov
 • priestor je určený na umiestnenie 1 nápojového automatu

Podmienky:

 • využitie priestoru: na umiestenie jedného nápojového automatu s rozlohou 1m2
 • obdobie: nájom na dobu neurčitú
 • minimálna cena nájmu: trhové nájomné podľa prieskumu cien
 • k nájmu budú nájomníkovi fakturované aj náklady za dodané služby spojené s užívaním nebytových priestorov
 • spôsob nájmu: priamy nájom

Predkladanie ponúk:

 • Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať v uzatvorených obálkach so spiatočnou adresou záujemcu a označeným heslom „NÁJOM – AUTOMAT – NEOTVÁRAŤ“ na adresu:

Stredná odborná škola
Košická 20
080 01 Prešov

 • Posledný deň prijímania ponúk je 19. 8. 2015 do 9.00 hod. (rozhodujúci je dátum a čas doručenia ponuky, nie dátum poštovej pečiatky). Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. Ak záujemca predloží viacero ponúk alebo ponuka nebude kompletná, budú všetky jeho ponuky z vyhodnotenia zámeru na prenájom vylúčené. Uchádzačom bude doručené oznámenie o úspešnosti alebo neúspešnosti ponuky. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia cena.

Ponuka musí obsahovať:

 • cenovú ponuku (navrhovaná cena musí byť uvedená v €/m2 /rok),
 • dobu nájmu,
 • účel nájmu,
 • identifikačné údaje záujemcu podľa výpisu z príslušného registra (meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko alebo názov, sídlo, IČO),
 • v prípade, že záujemcom je fyzická osoba – podnikateľ aj výpis zo živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace,
 • v prípade, že záujemcom je právnická osoba aj výpis z obchodného registra, resp. z iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, nie starší ako 3 mesiace,
 • súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely vyhodnotenia zámeru na prenájom a uzatvorenia nájomnej zmluvy,
 • vyhlásenie záujemcu, že nepatrí medzi osoby, ktoré si nemôžu priamym spôsobom prenajímať majetok Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. §663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších prepisov a podlieha schváleniu predsedom Prešovského samosprávneho kraja.

Kontakt:

 • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu: 051/7588303 alebo 0915 964367 u Ing. Juraja Adamišina, ved. PEÚ

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke PSK od 03.08.2015 do 19.08.2015.

V Prešove 3. 8. 2015

Najčítanejšie správy

Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024
Dochádzka členov Komisie kultúry a národnostných menšín (25.04.2024)
17. 5. 2024
Učiteľ/ka odborných predmetov - doprava, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024
Majster odbornej výchovy - výroba konfekcie, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024