Prenájom nebytových priestorov – SOŠ, Košická 20, Prešov

7. 10. 2014 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších uzemných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Stredná odborná škola, Košická 20, 080 01 Prešov

Predmet nájmu, podmienky nájmu:

 • nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 3470 sa nachádza v Prešove, Košická 20, parcelné číslo 3051/14, súpisné číslo 12766, katastrálne územie Solivar
 • objekt: telocvičňa
 • prenajímaná plocha: priestory telocvične o výmere 422,20 m2 a 48,62 m2 šatňa a sociálne zariadenie
 • využitie priestoru: na športové aktivity, s výnimkou futbalu, futsalu a nohejbalu, vo voľných popoludňajších hodinách
 • minimálne nájomné – trhové nájomné podľa prieskumu cien

K nájomnému budú nájomcovi fakturované aj náklady za dodávané služby spojené s užívaním nebytových priestorov.

 • Spôsob nájmu: Priamy nájom

Predkladanie ponúk:

 • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov požadujeme doručiť v termíne do: 22. 10. 2014 do 14.00 hod. v zalepenej obálke s označením: „Nájom – telocvičňa – neotvárať“ na adresu:

Stredná odborná škola
Košická 20
080 01 Prešov

Žiadosť musí obsahovať:

 • cenovú ponuku – navrhovaná cena musí byť uvedená v € za hodinu nájmu
 • účel nájmu
 • dobu nájmu
 • identifikačné údaje záujemcu podľa výpisu z príslušného registra (meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko alebo názov, sídlo, IČO)
 • v prípade, že záujemcom je fyzická osoba – podnikateľ aj výpis zo živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace
 • v prípade, že záujemcom je právnická osoba aj výpis z obchodného registra, nie starší ako 3 mesiace
 • súhlas záujemcu – fyzickej osoby (nepodnikateľa) so spracovaním osobných údajov na účely vyhodnotenia zámeru na prenájom a uzatvorenia nájomnej zmluvy
 • vyhlásenie záujemcu, že nepatrí medzi osoby, ktoré si nemôžu priamym spôsobom prenajímať majetok Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podlieha schváleniu predsedom Prešovského samosprávneho kraja.

Kontakt:

 • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle 051/7588 303 – Ing. Adamišin – ekonóm.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke úradu PSK od 07.10.2014 do 22.10.2014, 14:00.

V Prešove 7. 10. 2014

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024