Prenájom nebytových priestorov - SOŠ Kežmarok

2. 08. 2017 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

Ponuka na prenájom – SOŠ Krušnierská brána 349/2, Kežmarok

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca

Stredná odborná škola, Kušnierska brána 349/2, 060 01 Kežmarok

Predmet nájmu

Nebytový priestor vrátane vybavenia hnuteľným majetkom v nehnuteľnosti evidovanej na liste vlastníctva č. 2664, súpisné číslo budovy 2365, na parcele KNC č. 2469, katastrálne územie Kežmarok, o výmere 22,14 m2 (vrátane zádveria a WC) .

Využitie : kancelárske účely

Podmienky

 • minimálna cena nájmu: 18,00 € / m2/rok
 • k nájomnému budú nájomníkovi fakturované aj náklady spojené s užívaním priestoru, a to najmä dodávka energií, upratovanie a iné a tiež nájomné za hnuteľný majetok nachádzajúci sa v priestore, a to kancelársky stôl, stolička a vešiaková stena
 • doba nájmu : neurčitá
 • spôsob nájmu: priamy nájom

Predkladanie ponúk

Žiadosti o prenájom s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby nájmu a účelu požadujeme doručiť do 18.8.2017 do12.00 hod. (rozhodujúci je dátum a čas doručenia ponuky, nie dátum poštovej pečiatky). v uzatvorených obálkach so spiatočnou adresou záujemcu a označeným heslom „Nájom nebytového priestoru– neotvárať“ na adresu školy:

Stredná odborná škola
Kušnierska brána 349/2
060 01 Kežmarok

Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. Ak záujemca predloží viacero ponúk alebo ponuka nebude kompletná, budú všetky jeho ponuky z vyhodnotenia zámeru na prenájom vylúčené. Uchádzačom bude doručené oznámenie o úspešnosti alebo neúspešnosti ponuky.

Ponuka musí obsahovať: 

 • cenovú ponuku (navrhovaná cena musí obsahovať cenu za m2/rok)
 • dobu nájmu,
 • účel nájmu,
 • identifikačné údaje záujemcu podľa výpisu z príslušného registra (meno, priezvisko, dátum narodenia alebo č. občianskeho preukazu, trvalý pobyt alebo názov, sídlo, IČO),
 • v prípade, že záujemcom je fyzická osoba – podnikateľ aj výpis zo živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace,
 • v prípade, že záujemcom je právnická osoba aj výpis z obchodného registra, resp. z iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, nie starší ako 3 mesiace,
 • vyhlásenie záujemcu, že nepatrí medzi osoby, ktoré si nemôžu priamym spôsobom prenajímať majetok Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podlieha schváleniu predsedom Prešovského samosprávneho kraja.

Kontakt

Bližšie informácie získate na tel. čísle: 052/4523040 u Ing. Ivety Koššárovej – vedúca EKO.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 02.08.2017 do 18.08.2017, 12:00.

V Prešove 2. 8. 2017

Najčítanejšie správy

Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024