Prenájom nebytových priestorov - SOŠ, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

2. 12. 2015 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

Ponuka na prenájom

V zmysle § 9 a, ods.9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Predmet nájmu:

 • nebytové priestory v objekte evidovanom na liste vlastníctva č.2969, na parcele číslo 517, katastrálne územie Stará Ľubovňa
 • prenajímaný priestor sa nachádza v budove objektu : Stravovací a ubytovací objekt na ulici Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa
 • prenajímaná plocha sú 3 m2 v spojovacej chodbe budovy (1 m2 pre 1 kus automatu)

Podmienky nájmu:

 • využitie priestoru je na umiestnenie:
  • 1 kus nápojového automatu – teplé nápoje 
  • 1 kus nápojového automatu na čerstvú pomarančovú šťavu (maximálna kapacita ovocia 50kg)
  • 1 kus automatu na kusový tovar
 • sortiment ponúkaného tovaru musí byť po celú dobu prenájmu v súlade so všeobecno-záväznými právnymi predpismi platnými v SR (napr. Vyhlášky MZ č. 527/2007)
 • obdobie na dobu neurčitú najskôr od 1.1.2016
 • minimálna cena nájmu za nápojový automat 200 EUR/m2/rok
 • minimálna cena nájmu za kusový automat 180 EUR/m2/rok
 • v cene nie sú zahrnuté náklady na energie – elektrická energia, voda. Upratovanie a odvoz odpadu si môže nájomca riešiť sám na svoje náklady, alebo bude poskytovať prenajímateľ za úhradu.
 • spôsob nájmu: priamy nájom.

Predkladanie ponúk:

Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať v uzatvorených obálkach so spiatočnou adresou záujemcu s označeným heslom „Nájom – NEOTVÁRAŤ“ na adresu:

Stredná odborná škola
Jarmočná 108
064 01 Stará Ľubovňa

Posledný deň prijímania ponúk: 17.12.2015 do 10:00 hod. (rozhodujúci je dátum doručenia ponuky, nie dátum poštovej pečiatky). Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. Ak záujemca predloží viacero ponúk alebo ponuka nebude kompletná, budú všetky ponuky z vyhodnotenia zámeru na prenájom vylúčené. Uchádzačom bude doručené oznámenie o úspešnosti alebo neúspešnosti ponuky. Kritériom pre vyhodnotenia ponúk je najvyššia cena.

Ponuka musí obsahovať:

 • cenovú ponuku (navrhovaná cena musí byť uvedená v € za 1m2 za rok),
 • účel nájmu,
 • dobu nájmu,
 • identifikačné údaje záujemcu podľa výpisu z príslušného registra (meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko alebo názov sídlo, IČO),
 • v prípade, že záujemcom je fyzická osoba – podnikateľ aj výpis zo živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace,
 • v prípade, že záujemcom je právnická osoba aj výpis z obchodného registra, resp. z iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, nie starší ako 3 mesiace,
 • súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely vyhodnotenia zámeru na prenájom a uzatvorenia nájomnej zmluvy,
 • vyhlásenie záujemcu, že nepatrí medzi osoby, ktoré si nemôžu priamym spôsobom prenajímať majetok Prešovského samosprávneho kraja v zmysle §9a ods. 6 a 7 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. §663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v z.n.p. a podlieha schváleniu predsedom Prešovského samosprávneho kraja.

Kontakt:

Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu: Katarína Dudová, tel: 0911 913 355, e-mail: katarina.dudova@sosjsl.sk

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 2.12.2015 do 17.12.2015, 10:00.

V Prešove 2. 12. 2015

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024