Prenájom nebytových priestorov - SOŠ Humenné

26. 08. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

 

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Predmet nájmu:

 • nebytový priestor evidovaný na liste vlastníctva č. 8359, parcelné číslo 2891/5 vo výmere 540 m2, katastrálne územie Humenné
 • nebytový priestor sa nachádza v areáli Strednej odbornej školy Humennéna ulici Mierová 1973/79
 • nebytový priestor sa dá využiť ako sklad, dielňa, predajňa

Podmienky priameho nájmu:

 • nebytový priestor:
 • skladové priestory o rozlohe 324 m2
 • hala č. 2 sklad – kovo o rozlohe 216 m2
 • minimálna cena nájmu:
 • skladové priestory 22,38 € s DPH/m2/rok
 • hala č. 2 sklad – kovo 22,38 € s DPH/m2/rok
 • doba nájmu: neurčitá
 • spôsob nájmu: priamy nájom
 • K nájmu budú nájomníkovi fakturované aj náklady za dodané služby spojené s užívaním priestorov.

Kontakt, predkladanie ponúk:

 • Bližšie informácie ohľadom prenájmu je možné získať na telefónnom čísle správu 057/7752697u pani Evy Gáborovej, vedúcej technicko-ekonomického úseku alebo 0915 869 094 u RNDr. Oľgy Skysľakovej, riaditeľky školy.
 • Žiadosti o prenájom nebytového priestoru s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby a účelu nájmu požadujeme doručiť do 09.09.2013  v zalepenej obálke označenej heslom „Nájom – neotvárať“ na adresu školy:

Stredná odborná škola
Mierová 1973/79
066 01 Humenné

V Prešove 26. 8. 2013

Najčítanejšie správy

Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024