Prenájom nebytových priestorov - SOŠ Humenné

5. 05. 2016 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

Ponuka na prenájom

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Stredná odborná škola, Mierová 1973/79, 066 01 Humenné

Predmet nájmu, podmienky nájmu:

 • nebytový priestor v nehnuteľnosti evidovanej na liste vlastníctva č. 8359, súpisné číslo stavby 1973 na parcele KNC č. 2891/9, katastrálne územie Humenné
 • nebytový priestor sa nachádza v budove Strednej odbornej školy Humenné na ulici Mierová 1973/79, administratívna budova a je o celkovej výmere 75 m2 a to:
  • kancelársky priestor o výmere 25 m2
  • kancelársky priestor pozostávajúci sa z dvoch prechodných kancelárií o výmere 50 m2
 • nebytový priestor sa dá využiť ako kancelárie
 • prenájom je možný v celku, ale aj jednotlivo
 • minimálna cena nájmu: kancelársky priestor 28,40 € s DPH/m2/rok
 • K nájmu budú nájomníkovi fakturované aj náklady za dodané služby spojené s užívaním priestorov, a to: dodávka elektrickej energie, teplej a studenej vody, poplatok za upratovanie spoločných priestorov, používanie výťahu a za likvidáciu komunálneho odpadu.
 • doba nájmu: neurčitá
 • spôsob nájmu: priamy nájom

Predkladanie ponúk:

Žiadosti o prenájom s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby nájmu a účelu požadujeme doručiť do 25.5.2016 do 14.00 hod. (rozhodujúci je dátum a čas doručenia ponuky, nie dátum poštovej pečiatky) v uzatvorených obálkach so spiatočnou adresou záujemcu a označeným heslom „Nájom – neotvárať“ na adresu školy:

Stredná odborná škola
Mierová 1973/79
066 01 Humenné

Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. Ak záujemca predloží viacero ponúk alebo ponuka nebude kompletná, budú všetky jeho ponuky z vyhodnotenia zámeru na prenájom vylúčené. Uchádzačom bude doručené oznámenie o úspešnosti alebo neúspešnosti ponuky. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia cena.

Ponuka musí obsahovať: 

 • cenovú ponuku (navrhovaná cena musí byť uvedená v € s DPH/m2/rok),
 • dobu nájmu,
 • účel nájmu,
 • identifikačné údaje záujemcu podľa výpisu z príslušného registra (meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko alebo názov, sídlo, IČO),
 • v prípade, že záujemcom je fyzická osoba – podnikateľ aj výpis zo živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace,
 • v prípade, že záujemcom je právnická osoba aj výpis z obchodného registra, resp. z iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, nie starší ako 3 mesiace,
 • súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely vyhodnotenia zámeru na prenájom a uzatvorenia nájomnej zmluvy,
 • vyhlásenie záujemcu, že nepatrí medzi osoby, ktoré si nemôžu priamym spôsobom prenajímať majetok Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších prepisov a podlieha schváleniu predsedom Prešovského samosprávneho kraja.

Kontakt:

Bližšie informácie ohľadom prenájmu je možné získať na telefónnom čísle správu 057/7752697 u Bc. Evy Gáborovej, vedúcej úseku technicko – ekonomických činností alebo 0915 869 094 u RNDr. Oľgy Skysľakovej, riaditeľky školy.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 05.05.2016 do 25.05.2016, 14:00.

V Prešove 5. 5. 2016

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024