Prenájom nebytových priestorov - SOŠ, Garbiarska 1, Kežmarok

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9 a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Stredná odborná škola, Garbiarska 1, 060 01 Kežmarok

Predmet nájmu:

  • nehnuteľnosť zapísaná na LV 2759, súpisné č. 142 na parcele č. 1801 v k. ú. Kežmarok
  • objekt: budova Strednej odbornej školy, MUDr. Alexandra 56, Kežmarok
  • účel: školský bufet na prízemí budovy školy na ulici MUDr. Alexandra 56, Kežmarok
  • prenajímaná plocha:

bufet (2,40 m x 2,20 m) = 5,28 m2

sklad (3,82 m x 1,20 m) = 4,58 m2

Spôsob nájmu:

  • priamy nájom

Minimálna cena nájmu:

  • 20,- € za 1 m2 / rok

Kontakt:

  •  Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu 052/452 33 53 – PhDr. Marta Sabolová – riaditeľka školy.
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby a účelu nájmu požadujeme doručiť v zalepenej obálke s heslom „Nájom – BUFET – neotvárať“ do 31. 07. 2012 do 12,00 hod. na adresu:

Stredná odborná škola
Garbiarska 1
060 01 Kežmarok

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024