Prenájom nebytových priestorov - SOŠ, Garbiarska 1, Kežmarok

23. 09. 2014 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Stredná odborná škola, Garbiarska 1, 060 01 Kežmarok

Predmet nájmu, podmienky nájmu:

 • časť nehnuteľnosti zapísanej na LV 2759, súpisné č. 142 na parcele č. 1801 v k. ú. Kežmarok
 • objekt: budova Strednej odbornej školy, MUDr. Alexandra 56, Kežmarok
 • účel: školský bufet na prízemí budovy školy na ulici MUDr. Alexandra 56, Kežmarok
 • prenajímaná plocha: bufet (2,40 m x 2,20 m) = 5,28 m2
 • sklad (3,82 m x 1,20 m) = 4,58 m2
 • doba nájmu: neurčitá
 • spôsob nájmu: priamy nájom
 • minimálna cena nájmu: 25 € za 1 m2/rok bez úhrad za služby spojené s nájmom

Predkladanie ponúk:

 • Termín na doručenie žiadosti o nájom: do 08. 10. 2014 do 12,00 hod. v zalepenej obálke s heslom „Nájom – BUFET – neotvárať“ na adresu školy:

Stredná odborná škola
Garbiarska 1
060 01 Kežmarok

Žiadosť musí obsahovať:

 • cenovú ponuku – navrhovaná cena musí byť uvedená v € za 1 m2 / rok bez úhrad za služby spojené s nájmom
 • účel nájmu
 • doba nájmu
 • identifikačné údaje záujemcu podľa výpisu z príslušného registra (meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko alebo názov, sídlo, IČO)
 • v prípade, že záujemcom je fyzická osoba – podnikateľ aj výpis zo živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace
 • v prípade, že záujemcom je právnická osoba aj výpis z obchodného registra, nie starší ako 3 mesiace
 • súhlas záujemcu – fyzickej osoby (nepodnikateľa) so spracovaním osobných údajov na účely vyhodnotenia zámeru na prenájom a uzatvorenia nájomnej zmluvy

Kontakt:

 • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu 052/452 33 53, alebo ekonom@sos-garbiarska-kk.vucpo.sk

Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podlieha schváleniu predsedom Prešovského samosprávneho kraja.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke PSK od 23.09.2014 do 08.10.2014, 12:00.

V Prešove 23. 9. 2014

Najčítanejšie správy

Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024