Prenájom nebytových priestorov – SOŠ elektrotechnická, Stropkov

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

 

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok,Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné :

Správca:

Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov

Predmet nájmu :

  • nebytové školské priestory na ul. Kukučínovej 2 v Stropkove
  • nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 2455, katastrálne územie Stropkov, budova súpisné číslo 891 na parcele č. 816

Prenajímaná plocha :

  • školská telocvičňa                                     288,00 m2
  • ostatné priestory                                          99,50 m2

    (šatňa, sprcha + WC, chodba)

Spolu :                                                         387,50 m2

Nájom možný v čase mimo vyučovacieho procesu.

Spôsob nájmu:

  • priamy nájom

Minimálna cena nájmu:

  • na základe prieskumu trhu

Kontakt:

  • Bližšie informácie na telefónne číslo 054/7422474 , 0908854981 – Michal Friga
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov, ceny, doby a účelu nájmu požadujeme doručiť do 28.10.2011 9:00 hod. v zalepenej obálke s heslom „Nájom – telocvičňa – neotvárať“ na adresu:

Stredná odborná škola elektrotechnická
Hviezdoslavova 44
091 12 Stropkov

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024