Prenájom nebytových priestorov – SOŠ elektrotechnická, Stropkov

24. 03. 2014 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a. ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, 091 12 Stropkov

Predmet nájmu, podmienky nájmu:

 • nebytové priestory nachádzajúce sa na poschodí školského internátu na ulici Kukučínovej 2 v Stropkove, v nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 2455, súp. č. 891 na parcele KNC č.816 v katastrálnom území Stropkov
 • Prenajímaná plocha :
  • kancelárske priestory – miestnosť 4,65 m x 3,40 m = 15,81 m2
  • ostatné priestory 1,90 m x 3,40 m = 6,46 m2
  • alikvotná časť spoločných priestorov 5,14 m2
   Spolu iné t.j. spoločné a ostatné priestory : 11,6 m2
  • Prenajímaná plocha celkom: 27,41 m2
 • Minimálna cena nájmu: trhové nájomné podľa prieskumu cien.

K nájomnému budú nájomcovi fakturované aj náklady za dodávané služby spojené s užívaním nebytových priestorov.

 • Spôsob nájmu: priamy nájom

Predkladanie ponúk:

 • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov záujemcu, ceny v €/m2/rok, doby nájmu, účelu nájmu požadujeme doručiť v zalepenej obálke s heslom „Prenájom – neotvárať“ v termíne do 9.4.2014 na adresu:

Stredná odborná škola elektrotechnická
Hviezdoslavova 44
091 12 Stropkov

Kontakt:

 • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu 054/7422474, 0908854981 – Michal Friga

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke PSK od 24.3.2014 do 9.4.2014.

V Prešove 24. 3. 2014

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024