Prenájom nebytových priestorov - SOŠ elektrotechnická Poprad - Matejovce

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení , kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Stredná odborná škola elektrotechnická, Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad – Matejovce

Predmet nájmu:

  • nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 605, súpisné číslo 3630, na parcele číslo 823/2, katastrálne územie Matejovce,
  • nebytové priestory sa nachádzajú v budove dielní SOŠ elektrotechnickej v Poprade – Matejovciach na ulici Smetanová
  • prenajímaná plocha v m2: 61 m2
  • jedná sa o nebytové priestory vhodné na obchodné služby

Spôsob nájmu:

  • priamy nájom

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu 052/7731696, e-mail: riaditel@sosematej.sk
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby a účelu nájmu požadujeme doručiť v zalepenej obálke označenej heslom „ Nájom – neotvárať ! “ do 26.11.2012 – 1200 hod. na adresu školy:

Stredná odborná škola elektrotechnická
Hlavná 1400/1
059 51 POPRAD – Matejovce

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024