Prenájom nebytových priestorov (schodiska) z dôvodu hodného osobitného zreteľa v správe SPŠ stavebnej v Prešove

22. 03. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje nasledovné:

Prenajímateľ:

Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, 080 63 Prešov, IČO:00161837, rozpočtová organizácia

Predmet nájmu:

  • nebytové priestory – schodisko o celkovej výmere 99,6 m2, ktoré je súčasťou budovy školy na Plzenskej 10 v Prešove, budova súpisné číslo 2831 na pozemku registra KNC parc.č. 3961/2 – zastavané plochy a nádvoria, evidovanej na LV č. 12894 katastrálneho územia Prešov

Účel nájmu:

  • využitie nebytových priestorov na zabezpečenie prístupu do jednotlivých podlaží odpredanej nehnuteľnosti budovy školy s.č. 11754 na pozemku registra KNC parc.č. 3961/3 zastavané plochy a nádvoria, zapísané na LV č. 4645 k.ú. Prešov vo vlastníctve budúceho nájomcu

Výška nájomného mimo platieb za energie a služby spojené s nájmom:

  • 1 €/ m2 /rok

Doba nájmu:

  • nájom na dobu neurčitú od účinnosti zmluvy

do nájmu nájomcu – Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice, IČO: 00397610

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

Predmet nájmu slúži ako jediný prístup do jednotlivých podlaží nehnuteľnosti vo vlastníctve Technickej univerzity, údržbu a služby spojené s nájmom zabezpečuje Technická univerzita, fakulta výrobných technológií v Prešove. Zámerom Technickej univerzity je v budúcnosti túto časť budovy odkúpiť.

V Prešove 22. 3. 2013

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024