Prenájom nebytových priestorov (schodiska) z dôvodu hodného osobitného zreteľa v správe SPŠ stavebnej v Prešove – zmena doby nájmu

9. 08. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje zmenu nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa schválenú uznesením Zastupiteľstva PSK č. 492/2013 nasledovne:

Prenajímateľ:

  • Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, 080 63 Prešov, IČO:00161837, rozpočtová organizácia

Nájomca:

  • Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice, IČO: 00397610

Predmet nájmu:

  • nebytové priestory – schodisko o celkovej výmere 99,6 m2, ktoré je súčasťou budovy školy na Plzenskej 10 v Prešove, budova súpisné číslo 2831 na pozemku registra KNC parc.č. 3961/2 – zastavané plochy a nádvoria, evidovanej na LV č. 12894 katastrálneho územia Prešov

Účel nájmu:

  • využitie nebytových priestorov na zabezpečenie prístupu do jednotlivých podlaží odpredanej nehnuteľnosti budovy školy s.č. 11754 na pozemku registra KNC parc.č. 3961/3 zastavané plochy a nádvoria, zapísané na LV č. 4645 k.ú. Prešov vo vlastníctve nájomcu

Predmet zmeny uznesenia:

vypúšťa sa text:
Doba nájmu: doba neurčitá od účinnosti zmluvy“

nové znie:
Doba nájmu: doba určitá 25 rokov od účinnosti zmeny zmluvného vzťahu“

V Prešove 9. 8. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024