Prenájom nebytových priestorov – Šarišské múzeum, Bardejov

27. 06. 2014 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

 

Správca:

Šarišské múzeum, Radničné námestie 13, 085 01 Bardejov

Predmet nájmu, podmienky nájmu:

 • Nebytové priestory v pamiatkovo chránenom objekte:
  • pivničné priestory v objekte Radničné námestie 27 v Bardejove, č. parc., 779/1, súp. č. 27
 • Prenajímaná plocha: 110 m2
 • Nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva č. 382, katastrálne územie Bardejov.
 • Doba nájmu: neurčitá od 1.8.2014
 • Minimálna cena nájmu: trhové nájomné podľa prieskumu cien.

K nájomnému budú nájomcovi fakturované aj náklady za elektrickú energiu, spotrebu vody, stočné a alikvotná časť dane z nehnuteľností.

 • Pivničné priestory je možné využiť na pohostinstvo, sklady, fitnescentrum, predajňu a pod.
 • Spôsob nájmu: priamy nájom 

Predkladanie ponúk:

 • Ponuky na prenájom požadujeme doručiť do 18. 7. 2014 do 14:00 v zalepenej obálke označenej heslom „Nájom – neotvárať“ na adresu:
 
Šarišské múzeum
Radničné námestie 13
085 01 Bardejov

 

Ponuka musí obsahovať:

 • cenovú ponuku – v € za 1 m2 za rok (nájomné bez služieb, poplatkov a energií)
 • účel nájmu,
 • identifikačné údaje záujemcu podľa výpisu z príslušného registra (meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko alebo názov, sídlo, IČO),
 • fyzická osoba – podnikateľ doloží výpis zo živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace,
 • právnická osoba doloží výpis z obchodného registra, nie starší ako 3 mesiace,
 • súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely vyhodnotenia zámeru na prenájom a uzatvorenia nájomnej zmluvy,

Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia ponúkaná cena. Uchádzačom bude doručené oznámenie o úspešnosti alebo neúspešnosti ponuky. S víťazným uchádzačom bude uzatvorená nájomná zmluva.

Kontakt:

 • Bližšie informácie môžete získať na tel. č.: 054/4724966, 054/4724309 – PhDr. František Gutek, riaditeľ múzea.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke PSK od 27.6.2014 do 18.7.2014, 14:00. 

V Prešove 27. 6. 2014

Najčítanejšie správy

Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024