Prenájom nebytových priestorov - Šarišská galéria v Prešove

28. 05. 2015 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9 a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné :

Správca:

  • Šarišská galéria v Prešove, Hlavná 51, 080 01 Prešov

Predmet nájmu, podmienky nájmu:

  • nebytové priestory na prízemí objektu na Hlavnej 53 v Prešove v prednej časti nehnuteľnosti s prístupom z Hlavnej ulice
  • nehnuteľnosť v katastrálnom území Prešov, list vlastníctva 3141, súpisné číslo 2896 na parcele č.67, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria
  • prenajímaná plocha spolu 22 m2 (1 miestnosť, hygienické zázemie) – na obchodné, kancelárske účely, služby a pod.
  • Spôsob nájmu: priamy nájom
  • Minimálna cena nájmu: na základe prieskumu trhu je 150 €/m2/rok
  • V cene nájmu nie sú zahrnuté náklady na energie, daň z nehnuteľností a ďalšie poskytované služby spojené s nájmom, ktoré budú prefakturované nájomcovi.

Predkladanie ponúk:

  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov, ceny v €/m2/rok, doby a účelu nájmu požadujeme doručiť v zalepenej obálke s heslom „ Nájom – neotvárať “ do 16.06.2015 do 13:00 na adresu správcu:

Šarišská galéria
Hlavná 51
080 01 Prešov

Kontakt:

  • Bližšie informácie na telefóne 051/ 7725423 – PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., riaditeľ Šarišskej galérie, prípadne p. Pastoráková, ekonómka – 0917/165 580

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 28.5.2015 do 16.6.2015, 13:00.

V Prešove 28. 5. 2015

Najčítanejšie správy

Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024
Dochádzka členov Komisie kultúry a národnostných menšín (25.04.2024)
17. 5. 2024
Učiteľ/ka odborných predmetov - doprava, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024
Majster odbornej výchovy - výroba konfekcie, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024