Prenájom nebytových priestorov - Šarišská galéria v Prešove

24. 04. 2015 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9 a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné :

Správca:

  • Šarišská galéria v Prešove, Hlavná 51, 080 01 Prešov

Predmet nájmu, podmienky nájmu:

  • nebytové priestory na prízemí objektu na Hlavnej 53 v Prešove v prednej časti nehnuteľnosti s prístupom z hlavnej ulice
  • nehnuteľnosť v katastrálnom území Prešov, list vlastníctva 3141, súpisné číslo 2896 na parcele KNC č.67, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria
  • prenajímaná plocha spolu 22 m2 (1 miestnosť, hygienické zázemie) – na obchodné, kancelárske účely, služby a pod.
  • Spôsob nájmu: priamy nájom
  • Minimálna cena nájmu: na základe prieskumu trhu je 90 €/m2/rok
  • V cene nájmu nie sú zahrnuté náklady na energie, daň z nehnuteľností a ďalšie poskytované služby spojené s nájmom, ktoré budú prefakturované nájomcovi.

Predkladanie ponúk:

  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov, ceny v €/m2/rok, doby a účelu nájmu požadujeme doručiť v zalepenej obálke s heslom „ Nájom – neotvárať “ do 11.5.2015 do 13:00 na adresu správcu:

Šarišská galéria
Hlavná 51
080 01 Prešov

Kontakt:

  • Bližšie informácie na telefóne 051/ 7725423 – PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., riaditeľ Šarišskej galérie, prípadne p. Pastoráková, ekonómka – 0917/165 580

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 24.04.2015 do 11.05.2015, 13:00.

V Prešove 24. 4. 2015

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024