Prenájom nebytových priestorov – Šarišská galéria, Prešov

25. 04. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

 

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Šarišská galéria v Prešove, Hlavná 51, 080 01 Prešov

Predmet nájmu, podmienky nájmu:

  • nebytové priestory na prízemí objektu na Hlavnej 49 v Prešove v zadnej časti nehnuteľnosti s prístupom z prechodnej priľahlej chodby
  • nehnuteľnosť v katastrálnom území Prešov, list vlastníctva 3141, súpisné číslo 2895, parcela č.69, druh pozemku – zastavaná plocha
  • prenajímaná plocha spolu 49,45 m2 (2 miestnosti, hygienické zázemie, chodba) – na obchodné, kancelárske účely, služby a pod.
  • Spôsob nájmu: priamy nájom
  • Minimálna cena nájmu: na základe prieskumu trhu

 

Predkladanie ponúk:

  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov, ceny, doby nájmu, účelu nájmu požadujeme doručiť do 20.5.2013 do 14:00 hod. v zalepenej obálke označenej heslom : „Nájom –  neotvárať“ na adresu:

Šarišská galéria
Hlavná 51

080 01 Prešov

Kontakt:

 

  • Bližšie informácie na telefóne 051/ 7725 423 – PhDr. Rudolf Dupkala, riaditeľ Šarišskej galérie, prípadne p. Pastoráková, ekonómka

 

 

V Prešove 25. 4. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024