Prenájom nebytových priestorov - Šarišská galéria, Prešov

29. 12. 2017 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

 

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v znení zákona č. 258/2009 Z.z. s účinnosťou od 1.7.2009, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje následovné:

 

Správca:

Šarišská galéria, Hlavná 51, 080 01 Prešov

Predmet zmluvy:

  •  nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 3141, parcela číslo 69, súpisné číslo 2895, katastrálne územie Prešov
  •  nebytový priestor sa nachádza na prvom nadzemnom podlaží nehnuteľnosti na  ul. Hlavnej č. 49, Prešov
  •  prenajímaná plocha v m2 :

kancelária  29,45 m2
iné               20,00 m2  
SPOLU:        49,45 m2

 

Cena nájmu:

  •  mesačné nájomné vo výške 358,93 € (10.813,125 Sk).  
  •  nájomca si na vlastné náklady zabezpečí služby spojené s užívaním prenajatých priestorov (spotreba elektrickej energie, spotreba vody)

 

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu   051/772 54 23.
  • Žiadosti o prenájom nebytového priestoru s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby nájmu požadujeme zasielať do 13.10.2009 na adresu:

Šarišská galéria v Prešove
ul. Hlavná č. 51
080 01 Prešov

 

V Prešove 29. 12. 2017

Najčítanejšie správy

Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024
Dochádzka členov Komisie kultúry a národnostných menšín (25.04.2024)
17. 5. 2024
Učiteľ/ka odborných predmetov - doprava, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024
Majster odbornej výchovy - výroba konfekcie, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024