Prenájom nebytových priestorov - Prešovský samosprávny kraj

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a) ods. 9 úvodnej vety zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon“ ), s prihliadnutím na § 9a) ods.2, 5 zákona a § 11 „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Prenajímateľ:

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

Predmet nájmu:

  • Prenájom nebytových priestorov v nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č.13515 na Námestí mieru 2 v Prešove, súpisné číslo: 5043, parcelné číslo C KN č.852/1, ktorej výlučným vlastníkom je Prešovský samosprávny kraj.
  • Prenajímaná plocha v m2:

kancelária č. 7.10 na 7. poschodí administratívnej budovy o výmere 21,05 m2

Priestor je vhodný na kancelárske účely.

  • Spôsob prenájmu: priamy nájom
  • Cenové ponuky je potrebné predložiť ako cenu za m2 / rok.
  • Nie je akceptovateľná taká cenová ponuka, ktorá bude nižšia ako nájomné, za aké sa v súčasnosti v meste Prešov prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel rovnaké alebo porovnateľné nehnuteľnosti a to ponuka nižšia než 33 € za m2 za rok. Nájomné nezahŕňa platby za služby spojené s nájmom.

Kontakt:

  • Bližšie informácie získate na tel.č správcu 0907 847 865 Ing. Pavol Sirý.
  • Obhliadka prenajímanej nehnuteľnosti v prítomnosti zamestnanca prenajímateľa je možná v pracovných dňoch v čase od 9,00 hod. do 15,00 hod. Záujemcovia o obhliadku môžu kontaktovať Ing. Pavla Sirýho, tel. č 0907847865
  • Cenové ponuky záujemcov s uvedením navrhovaného nájomného, identifikačnými údajmi a súhlasom na spracovanie osobných údajov žiadame doručiť do 08.05.2012. na adresu:

Prešovský samosprávny kraj
Odbor organizačný
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024
Dochádzka členov Komisie kultúry a národnostných menšín (25.04.2024)
17. 5. 2024
Učiteľ/ka odborných predmetov - doprava, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024
Majster odbornej výchovy - výroba konfekcie, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024