Prenájom nebytových priestorov - Prešovský samosprávny kraj

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a) ods. 9 úvodnej vety zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon“ ), s prihliadnutím na § 9a) ods.2, 5 zákona a § 11 „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Prenajímateľ:

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

Predmet nájmu:

 • Prenájom nebytových priestorov v nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č.13515 na Námestí mieru 2 v Prešove, súpisné číslo: 5043, parcelné číslo C KN č.852/1, ktorej výlučným vlastníkom je Prešovský samosprávny kraj.
 • Prenajímaná plocha v m2:
  kancelária č. 711 na 7. poschodí administratívnej budovy o výmere 10,42 m2

           Priestor je vhodný na kancelárske účely

 • Spôsob prenájmu: priamy nájom
 • Cenové ponuky je potrebné predložiť ako cenu za m2 / rok.
 • Nie je akceptovateľná taká cenová ponuka, ktorá bude nižšia ako nájomné, za aké sa v súčasnosti v meste Prešov prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel rovnaké alebo porovnateľné nehnuteľnosti a to ponuka nižšia než 33 € za m2 za rok. Nájomné nezahŕňa platby za služby spojené s nájmom.

Kontakt:

 • Bližšie informácie získate na tel.č správcu 0905 750 220 Ing. Pavol Sirý.
 • Obhliadka prenajímanej nehnuteľnosti v prítomnosti zamestnanca prenajímateľa je možná v pracovných dňoch v čase od 9,00 hod. do 15,00 hod. Záujemcovia o obhliadku môžu kontaktovať Ing. Pavla Sirého, tel. č 0905750220
 • Cenové ponuky záujemcov s uvedením navrhovaného nájomného, identifikačnými údajmi a súhlasom na spracovanie osobných údajov žiadame doručiť do 24.02.2012. na adresu:
  Prešovský samosprávny kraj
  Odbor organizačný
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024