Prenájom nebytových priestorov - POS Poprad

29. 12. 2017 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v znení zákona č. 258/2009 Z.z. s účinnosťou od 1.7.2009, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje následovné:

Správca:

Podtatranské osvetové stredisko, Sobotské námestie 1729/4, 058 01 Poprad

Predmet zmluvy:

  • nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 109, súpisné číslo 21, parcelné číslo 122/2, katastrálne územie Zálesie

               objekt Doškoľovacieho a rekreačného zariadenia  s názvom „Zálesanka“ 

               pozemok  v celosti

               zariadenie a vybavenie nebytových priestorov /HIM, DHIM/

  • prenajímaná plocha v m2 :

               nebytové priestory    520 m2

               pozemok                 1 473 m2

Kapacita zariadenia – 40 osôb, na sprevádzkovanie objektu sú nutné drobné opravy.

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu 052/77 32 140, 0918 494 617, e-meil: riaditelpos@stonline.sk 
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov a pozemku u s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby nájmu požadujeme zasielať do 7.10.2009 na adresu:

             Podtatranské osvetové stredisko

             Sobotské námestie 1729/4

             058 01 Poprad – Sp. Sobota

 

 

V Prešove 29. 12. 2017

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024