Prenájom nebytových priestorov – Podtatranská knižnica v Poprade

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

 

V zmysle § 9a. ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Podtatranská knižnica v Poprade, Podtatranská ul. 1548/1, 058 01 Poprad

Predmet nájmu:

  • Nebytové priestory o výmere 225,17 m2 na prízemí objektu súpisné číslo 1548 na parcele číslo 1284/2, zapísanej v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 4938, katastrálne územie Poprad
  • Nehnuteľný majetok sa nachádza na Podtatranskej ul. 1548/2 v Poprade
  • Minimálna cena nájmu: trhové nájomné podľa prieskumu cien, nájomné nezahŕňa cenu za služby spojené s nájmom

Spôsob nájmu:

  • priamy nájom

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu 052/7729568
  • Žiadosti o prenájom majetku s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov, ceny, doby nájmu, účelu nájmu požadujeme doručiť v zalepenej obálke s heslom „ Prenájom – neotvárať“ v termíne do 30.12. 2011 na adresu:

Podtatranská knižnica v Poprade
Podtatranská 1548/1
058 01 Poprad

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024