Prenájom nebytových priestorov - Podduklianske osvetové stredisko

7. 08. 2017 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

Ponuka na prenájom – Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku 

V zmysle § 9 a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca

Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku, Sovietskych hrdinov 160/74, 089 01 Svidník

Predmet nájmu, podmienky nájmu

 • Nebytový priestor v nehnuteľnosti evidovanej na liste vlastníctva č. 1471, súpisné číslo budovy 160, na parcele KNC č. 478/1, katastrálne územie Svidník, prenajímaná plocha 16 m2

Využitie: stomatologická ambulancia

Podmienky:

 • minimálna cena nájmu: 23,00 € / m2/rok
 • k nájomnému budú nájomníkovi fakturované aj náklady spojené s užívaním priestoru, a to náklady na energie a služby spojené s nájmom – náklady na plyn, príp. iné náklady budú prefakturované nájomcovi, vodné, stočné, zrážkové vody z povrchu si platí nájomca sám priamo dodávateľom
 • doba nájmu: neurčitá
 • spôsob nájmu: priamy nájom

Predkladanie ponúk

Žiadosti o prenájom s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby nájmu a účelu požadujeme doručiť do 23.8.2017 do 12.00 hod. (rozhodujúci je dátum a čas doručenia ponuky, nie dátum poštovej pečiatky). v uzatvorených obálkach so spiatočnou adresou záujemcu a označeným heslom „Nájom nebytového priestoru – neotvárať“ na adresu správcu:

Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku
Sovietskych hrdinov 160/74
089 01 Svidník

Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. Ak záujemca predloží viacero ponúk alebo ponuka nebude kompletná, budú všetky jeho ponuky z vyhodnotenia zámeru na prenájom vylúčené. Uchádzačom bude doručené oznámenie o úspešnosti alebo neúspešnosti ponuky.

Ponuka musí obsahovať:

 • cenovú ponuku (navrhovaná cena musí obsahovať cenu za m2/rok)
 • dobu nájmu,
 • účel nájmu,
 • identifikačné údaje záujemcu podľa výpisu z príslušného registra (meno, priezvisko, dátum narodenia alebo č. občianskeho preukazu, trvalý pobyt alebo názov, sídlo, IČO),
 • v prípade, že záujemcom je fyzická osoba – podnikateľ aj výpis zo živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace,
 • v prípade, že záujemcom je právnická osoba aj výpis z obchodného registra, resp. z iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, nie starší ako 3 mesiace,
 • vyhlásenie záujemcu, že nepatrí medzi osoby, ktoré si nemôžu priamym spôsobom prenajímať majetok Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podlieha schváleniu predsedom Prešovského samosprávneho kraja.

Kontakt

Bližšie informácie na telefónnom čísle správcu 0903603770 – PhDr. Mária Pajzinková riaditeľka Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 07.08.2017 do 23.08.2017, 12:00.

V Prešove 7. 8. 2017

Najčítanejšie správy

Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024
Dochádzka členov Komisie kultúry a národnostných menšín (25.04.2024)
17. 5. 2024
Učiteľ/ka odborných predmetov - doprava, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024
Majster odbornej výchovy - výroba konfekcie, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024