Prenájom nebytových priestorov – Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku, Sovietskych hrdinov 160/74, 089 01 Svidník

Predmet nájmu:

  • Nebytové priestory na prízemí v budove POS vo Svidníku, ul. Sovietskych hrdinov 160/74 zapísané na LV č.1471, pre kat. územie Svidník uvedené pod súpisným číslom 160 na parcele č. 478/1

Prenajímaná plocha:

1.)

  • dvoj – miestnosť o rozlohe 31 m2, vhodná na poskytovanie služieb v oblasti zdravotnej starostlivosti
  • spoločné priestory o rozlohe 8 m2

2.)

  • dvoj – miestnosť o rozlohe 31 m2, vhodná na poskytovanie služieb – solárium
  • spoločné priestory o rozlohe 8 m2.

 

Nájom možný v pracovných dňoch v čase 7.00 – 16.00 hod.

Jednotlivé dvoj – miestnosti je možné prenajať samostatne.

Spôsob nájmu:

  • priamy nájom

Minimálna cena nájmu:

  • na základe prieskumu trhu

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle 054/7521068
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby nájmu, účelu nájmu požadujeme doručiť v zalepenej obálke s názvom „Nájom – neotvárať“ do 14.11.2011 na adresu:

Podduklianske osvetové stredisko
Sovietskych hrdinov 160/74
089 01 Svidník

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024