Prenájom nebytových priestorov - Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku

20. 11. 2015 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

Ponuka na prenájom

V zmysle § 9 a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad
Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku, Sovietskych hrdinov 160/74, 089 01 Svidník

Predmet nájmu, podmienky nájmu:

 • nebytové priestory:
  • na prízemí objektu (15 m2)
  • na I. NP (36 m2)
 • nehnuteľnosť je v katastrálnom území Svidník, evidovaná na liste vlastníctva č.1471, súpisné číslo 160 na parcele KN C č. 478/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
 • prenajímanú plochu spolu 51 m2 je možné využiť na kancelárske účely (2 kancelárie) a prenájom kancelárií je možný aj samostatne
 • obdobie: nájom na dobu neurčitú
 • spôsob nájmu: priamy nájom
 • minimálna cena nájmu: trhové nájomné podľa prieskumu cien
 • v cene nájmu nie sú zahrnuté náklady na energie a služby spojené s nájmom a tieto budú prefakturované nájomcovi

Predkladanie ponúk:

Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov, ceny v €/m2/rok, doby a účelu nájmu požadujeme doručiť v zalepenej obálke s heslom „Nájom – neotvárať“ do 7.12.2015 do 13:00 hod.na adresu správcu:

Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku
Sovietskych hrdinov 160/74
089 01 Svidník

Kontakt:

Bližšie informácie na telefónnom čísle správcu 0903603770 – PhDr. Mária Pajzinková riaditeľka POS.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 20.11.2015 do 07.12.2015, 13:00.

V Prešove 20. 11. 2015

Najčítanejšie správy

Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024