Prenájom nebytových priestorov - Podduklianska knižnica vo Svidníku

7. 09. 2015 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9 a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Podduklianska knižnica vo Svidníku, 8. mája 697/55, 089 01 Svidník

Predmet nájmu, podmienky nájmu:

 • nebytové priestory na prízemí objektu na ulici 8.mája 697/55 vo Svidníku
 • nehnuteľnosť v katastrálnom území Svidník, list vlastníctva 2189, súpisné číslo 697 na parcele KN C č. 202/276, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
 • prenajímaná plocha spolu 73 m2 na obchodné účely
 • obdobie: nájom na dobu neurčitú
 • spôsob nájmu: priamy nájom
 • minimálna cena nájmu: trhové nájomné podľa prieskumu cien
 • v cene nájmu nie sú zahrnuté náklady na energie a služby spojené s nájmom – náklady na plyn, príp. iné náklady budú prefakturované nájomcovi, 

  elektrickú energiu, vodné, stočné, zrážkové vody z povrchu si platí nájomca sám priamo dodávateľom

Predkladanie ponúk:

 • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov, ceny v €/m2/rok, doby a účelu nájmu požadujeme doručiť v zalepenej obálke s heslom „Nájom – neotvárať“ do 22.09.2015 do 13.00 hod. na adresu správcu:

Podduklianska knižnica
8. mája 697/55
089 01 Svidník

Kontakt:

 • bližšie informácie na telefónnom čísle správcu 054/7882190 – Mgr. Kamil Beňko, riaditeľ knižnice

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 7.9.2015 do 22.9.2015, 13:00.

V Prešove 7. 9. 2015

Najčítanejšie správy

Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024