Prenájom nebytových priestorov – Pedagogická a sociálna akadémia, Prešov

20. 05. 2015 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Pedagogická a sociálna akadémia, Kmeťovo stromoradie č. 5, 080 01 Prešov

Predmet nájmu:

 • predmetom nájmu je nebytový priestor o výmere 17,60 m2
 • nebytový priestor č. miestnosti S1 sa nachádza v suteréne budovy Pedagogickej a sociálnej akadémie, Kmeťovo stromoradie č. 5, v Prešove, súpisné číslo 3222, č. parcely KN C 723/4, zapísanej na LV č.12897, katastrálne územie 707 Prešov
 • priestor je určený na zriadenie a prevádzkovanie bufetového predaja pre žiakov a pracovníkov školy

Podmienky nájmu:

 • úprava priestorov určených na prenájom a zariadenie bufetu na vlastné náklady nájomcu bez možnosti kompenzácie
 • prevádzkovanie bufetu v čase určenom prenajímateľom
 • doba nájmu – neurčitá, od 01.09.2015
 • minimálna cena nájmu s DPH: 25,- €/ m2/rok
 • v cene nájmu nie sú zahrnuté náklady za energie a služby spojené s nájmom
 • Spôsob nájmu: priamy nájom

Predkladanie ponúk:

 • Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať v uzatvorených obálkach so spiatočnou adresou záujemcu a označených heslom „Nájom – neotvárať“ na adresu:

Pedagogická a sociálna akadémia
Kmeťovo stromoradie č.5
080 01 Prešov

 • Posledný deň prijímania ponúk: 08.06.2015 do 10.00 hod. (rozhodujúci je dátum a čas doručenia ponuky, nie dátum poštovej pečiatky). Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. Ak záujemca predloží viacero ponúk alebo ponuka nebude kompletná, budú všetky jeho ponuky z vyhodnotenia zámeru na prenájom vylúčené. Uchádzačom bude doručené oznámenie o úspešnosti alebo neúspešnosti ponuky. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia cena.
 • Ponuka musí obsahovať:
  • cenovú ponuku (navrhovaná cena musí byť uvedená v € za 1 m2 na rok),
  • dobu nájmu,
  • účel nájmu,
  • ponukový list tovaru
  • identifikačné údaje záujemcu podľa výpisu z príslušného registra (meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu, názov, sídlo, IČO),
  • v prípade, že záujemcom je fyzická osoba – podnikateľ aj výpis zo živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace,
  • v prípade, že záujemcom je právnická osoba aj výpis z obchodného registra, resp. z iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, nie starší ako 3 mesiace,
  • súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely vyhodnotenia zámeru na prenájom a uzatvorenia nájomnej zmluvy,
  • vyhlásenie záujemcu, že nepatrí medzi osoby, ktoré si nemôžu priamym spôsobom prenajímať majetok Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.
  • kontaktné údaje oprávnenej osoby ( telefón, mobil, e-mail)

Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podlieha schváleniu predsedom Prešovského samosprávneho kraja.

Kontakt:

 • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu: 051 /7481186 u Mgr. Dulebu Bohdana, zástupca riaditeľky pre veci ekonomické

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 20.05.2015 do 08.06.2015, 10:00.

V Prešove 20. 5. 2015

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024