Prenájom nebytových priestorov – Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove

13. 01. 2014 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Okresná knižnica Dávida Gutgesela, Radničné námestie 1, 085 01 Bardejov

Predmet nájmu, podmienky nájmu:

  • Nebytové priestory v budove Okresnej knižnice Dávida Gutgesela v Bardejove.

(V súčasnosti je v priestoroch predajňa ORANGE).

  • Nehnuteľnosť sa nachádza na Radničnom námestí 1 v Bardejove, súpisné číslo stavby 1, na parcele 873, zapísanej na LV č. 9134, katastrálne územie Bardejov
  • Prenájom možný od 1.4.2014 na dobu neurčitú.
  • Celková prenajímaná plocha: predajná plocha 73,18 m2 , kancelársky priestor 11,6 m2, spoločné priestory a WC: 28,74 m2.
  • Prenajímaný priestor je na prízemí, má samostatný vchod z Radničného námestia, vlastný merač elektrickej energie, podružný merač spotreby vody a vlastné sociálne zariadenie.
  • Cena nájmu: trhové nájomné na základe prieskumu cien iných prenajímateľov. Prednosť má najvyššia cenová ponuka.

K nájomnému budú nájomcovi fakturované aj náklady za dodávané služby spojené s užívaním priestorov a alikvotná časť dane z nehnuteľností.

  • Spôsobnájmu: priamy nájom

Predkladanie ponúk:

  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s cenovou ponukou, s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov, doby a účelu nájmu je potrebné doručiť v zalepenej obálke označenej „NÁJOM-NEOTVÁRAŤ“ najneskôr do 20.februára 2014 na adresu:

Okresná knižnica Dávida Gutgesela
Radničné námestie 1
085 01 Bardejov

Kontakt:

  • Bližšie informácie na telefónnom čísle 054/ 472 2105 – Mgr. Ľudmila Jászayová, prípadne Jaroslav Stach – správca alebo Ján Novák – ekonóm.

V Prešove 13. 1. 2014

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024