Prenájom nebytových priestorov - Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove

27. 11. 2015 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

Ponuka na prenájom

V zmysle § 9 a, ods.9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove, Radničné námestie 1, 085 01 Bardejov

Predmet nájmu, podmienky nájmu:

  • nebytové priestory v chodbovej časti objektu na Radničnom námestí č.1 v Bardejove
  • nehnuteľnosť v katastrálnom území Bardejov, list vlastníctva č. 9134, súpisné číslo 1 na parcele 873, druh pozemku: zastavené plochy a nádvoria
  • prenajímaná plocha spolu 9 m2 (V súčasnosti kopírovacie práce.)
  • doba nájmu: na dobu neurčitú
  • možné prenajať od 1.1.2016
  • spôsob nájmu: priamy prenájom
  • minimálna cena nájmu: trhové nájomné podľa prieskumu cien
  • v cene nájmu nie sú zahrnuté náklady na energie a služby spojené s nájmom, tieto sa účtujú osobitne.

Predkladanie ponúk:

Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov, ceny v €/m2/rok, doby a účelu nájmu požadujeme doručiť v zalepenej obálke s heslom „Nájom – neotvárať“ do 14.12.2015 do 9.00 hod. na adresu správcu:

Okresná knižnica Dávida Gutgesela
Radničné námestie 1
085 01 Bardejov

Kontakt:

  • Bližšie informácie na telefónnom čísle 054/ 472 2105
  • Kontaktné osoby: 

Mgr. Ľudmila Jászayová, riaditeľka knižnice
Jaroslav Stach – správca objektu
Ján Novák – ekonóm

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 27.11.2015 do 14.12.2015, 9:00.

V Prešove 27. 11. 2015

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024