Prenájom nebytových priestorov - Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove

9. 09. 2015 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9 a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove, Radničné námestie 1, 085 01 Bardejov

Predmet nájmu, podmienky nájmu:

  • nebytové priestory v suteréne objektu na Radničnom námestí č.1 v Bardejove
  • nehnuteľnosť v katastrálnom území Bardejov, list vlastníctva č. 9134, súpisné číslo 1 na parcele 873, druh pozemku: zastavené plochy a nádvoria
  • prenajímaná plocha spolu 21,6 m2. Vhodné na obchodné účely. (V súčasnosti predajňa detského oblečenia RIŠO)
  • doba nájmu: na dobu neurčitú
  • možné prenajať od 1.11.2015
  • spôsob nájmu: priamy prenájom
  • minimálna cena nájmu: trhové nájomné podľa prieskumu cien
  • v cene nájmu nie sú zahrnuté náklady na energie a služby spojené s nájmom. Náklady sa účtujú osobitne

Predkladanie ponúk:

  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov, ceny v €/m2/rok, doby a účelu nájmu požadujeme doručiť v zalepenej obálke s heslom „Nájom – neotvárať“ do 30.09.2015 na adresu správcu:

Okresná knižnica Dávida Gutgesela
Radničné námestie 1
085 01 Bardejov

Kontakt:

  • bližšie informácie na telefónnom čísle správcu 054/ 472 2105 – Mgr. Ľudmila Jászayová, riaditeľka knižnice

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 9.9.2015 do 30.9.2015.

V Prešove 9. 9. 2015

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024