Prenájom nebytových priestorov - Obchodná akadémia, Prešov

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a. ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Obchodná akadémia, Volgogradská 3, 080 74 Prešov

Predmet zmluvy:

  • nebytové priestory umiestnené v nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 12745, v k.ú. Prešov ako škola súp.č. 4777 na pozemku p.č. 9156/4
  • Prenajímaná plocha: 1 m2 nebytových priestorov na chodbe prízemia za účelom umiestnenia automatu na teplé nápoje

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle 051/7715545 – Ing. Peter Kopčák, riaditeľ školy, 051/7719748 – Ing. Mária Sitárčiková
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, ceny a doby nájmu požadujeme doručiť v zalepenej obálke označenej „NÁJOM-NÁPOJOVÝ AUTOMAT–NEOTVÁRAŤ“ do 12. 03. 2012 do 12.00 hod. na adresu školy:

Obchodná akadémia
Volgogradská 3
080 74 Prešov

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024