Prenájom nebytových priestorov - Obchodná akadémia Humenné

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Obchodná akadémia, Komenského 1, 066 01 Humenné

Predmet nájmu:

  • Nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 8358 sa nachádza na Komenského1, Humenné, parcela číslo 3356, súpisné číslo 1434, katastrálne územie Humenné
  • Objekt „učebňa “
  • Prenajímaná plocha v m2: 63,72 m2

 

  • prenájom po vyučovacom procese
  • Spôsob nájmu: priamy nájom

Kontakt:

  • Bližšie informácie získate na telefónnom čísle: 057 775 24 32
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby nájmu, účelu nájmu požadujeme doručiť do 15. 10. 2012 do 15,00 hod. v zalepenej obálke označenej heslom: „Nájom – učebňa – neotvárať“ na adresu školy:

Obchodná akadémia
Komenského 1
066 01 Humenné

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024