Prenájom nebytových priestorov – Obchodná akadémia, Humenné

28. 01. 2016 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

Ponuka na prenájom

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Obchodná akadémia, Komenského 1, 066 01 Humenné

Predmet nájmu:

  • nebytový – telocvičňa o výmere 576,6 m2 v budove so súpisným číslom 1434 postavenej na parcele č. 3356, evidovanej v liste vlastníctva č. 8358, katastrálne územie Humenné
  • nebytový priestor sa nachádza v areáli Obchodnej akadémie v Humennom na ulici Komenského 1

Podmienky nájmu:

  • nebytový priestor – telocvičňa s rozlohou 576,6 m2
  • minimálna cena nájmu: trhové nájomné podľa prieskumu cien v EUR/hod.
  • doba nájmu: neurčitá
  • spôsob nájmu: priamy nájom
  • k nájmu budú nájomníkovi fakturované aj náklady za dodané služby spojené s užívaním priestorov

Predkladanie ponúk:

  • Žiadosti o prenájom nebytového priestoru s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby a účelu nájmu požadujeme doručiť do 29. 01. 2016 do 12.00 hod. v zalepenej obálke označenej heslom „Nájom – telocvičňa – neotvárať“ na adresu školy:

Obchodná akadémia
Komenského 1
066 01   Humenné

Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. §663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších prepisov a podlieha schváleniu predsedom PSK.

Kontakt:

Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 057 775 24 32 u Ing. Pankovčinovej, zástupkyne pre technicko-ekonomickú činnosť.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 14.01.2016 do 29.01.2016, 12:00.

 

V Prešove 28. 1. 2016

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024